Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu - logo i adres

System Przyjęć

 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, a także dzieciom i młodzieży nieuczęszczającym do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom (opiekunom prawnym), jeżeli zamieszkują teren objęty działaniem poradni.
 3. Aby uzyskać pomoc w poradni nie jest potrzebne skierowanie.
 4. Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież na wniosek rodziców.
 5. Młodzież pełnoletnia może zgłosić się osobiście.
 6. Rejestracja odbywa się telefonicznie, osobiście w sekretariacie lub elektronicznie. W przypadku rejestracji elektronicznej konieczne jest podania danych dziecka:
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • PESEL,
  • nazwa przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza
  • numer kontaktowy do rodzica.
  W tytule maila należy podać: rejestracja dziecka.
 7. W poradni obowiązuje terminarz wg kolejności zgłoszeń.
 8. Poradnia wprowadziła system tzw. "konsultacji wstępnych".