Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu - logo i adres

Orzekanie

Poradnia wydaje na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) orzeczenia:


Tok postępowania w sprawie wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

1. Zespół wydaje orzeczenie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna (wzór wniosku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce: O nas – Druki do pobrania

2. Zespół wydaje orzeczenia dla dzieci i uczniów z przedszkoli i szkół oraz placówek położonych na terenie działania Poradni.

3. Jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia. Ponadto wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku inną dokumentację uzasadniającą wniosek.

4. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do jej uzupełnienia w określonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni.

5. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza.

6. Orzeczenia wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego,

7. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego. Na wniosek lub za zgodą rodzica w posiedzeniu mogą wziąć udział inne osoby (psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista). O terminie posiedzenia zespołu są oni informowani pisemnym zawiadomieniem.

8. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego.

9. W sytuacji zmiany okoliczności stanowiących podstawę do wydania orzeczenia, potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu, potrzeby zmiany okresu na jaki zostało wydane, zespół na wniosek rodziców /opiekunów prawnych może podjąć decyzję o wydaniu nowego orzeczenia.

10. Orzeczenie wydawane jest w jednym egzemplarzu w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.

11. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni.

12. W razie potrzeby wydania jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania lub opinii o wczesnym wspomaganiu wnioskodawca składa jeden wnioski.

14. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Tok postępowania w sprawie wydawania orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania:

1. Orzeczenie wydaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych (wzór wniosku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce O nas – Druki do pobrania

2. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację, w szczególności zaświadczenie lekarskie (wzór druku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce O nas – Druki do pobrania, które zawiera rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/ szkoły oraz czas na jaki ma być wydane orzeczenie.

3. Orzeczenie wydaje się na czas określony w zaświadczeniu lekarskim, nie krótszy jednak niż 30 dni.

4. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego. Na wniosek lub za zgodą rodzica w posiedzeniu mogą wziąć udział inne osoby (psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista). O terminie posiedzenia zespołu są oni informowani pisemnym zawiadomieniem.

5. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

6. Orzeczenie otrzymują wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie w terminie 7 dni od daty posiedzenia zespołu, w jednym egzemplarzu.

7. W przypadku nieuwzględnienia wniosku zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego/indywidualnego nauczania.

8. Od powyższej decyzji zespołu wnioskodawca ma prawo do odwołania się do Kuratora Oświaty.

Tok postępowania w sprawie wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:

1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawana jest dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

2. Opinię wydaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.(wzór wniosku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce O nas – Druki do pobrania

3. Opinię wydaje poradnia dla dzieci zamieszkałych w rejonie jej działania.

4. Do wydania opinii niezbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka.

5. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji, w określonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni.

6. W przypadku nieuwzględnienia wniosku wnioskodawcy, zespół wydaje opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Tok postępowania odwoławczego:

1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora w za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

3. Od nowego orzeczenia przysługuje wnioskodawcy odwołanie.

4. Zespół jest zobowiązany przesłać odwołanie (wraz z aktami sprawy) kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.

5. Kurator Oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.


Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 14.09.2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych