Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu - logo i adres

Opiniowanie

Poradnia wydaje na wniosek rodziców opinie w sprawach:

 1. Rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Odroczenia obowiązku szkolnego.
 3. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
 4. Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 5. Zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 6. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 7. Przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy.
 8. Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej..
 9. Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.
 10. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.
 11. Udziału w zajęciach:
  • umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności po opuszczeniu ośrodka: rewalidacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych, innych o charakterze terapetycznym,
  • sportowych,turystycznych i rekraacyjnych,
  • kulturo-oświatowych,
  • rozwijających zainteresowania organizowanych w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
 12. Zaopiniowania zezwolenia na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązku przygotowania do szkoły poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.
 13. Zaopiniowania zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 14. Specyficznych trudności w uczeniu się.
 15. Związanej z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży nie określonej w odrębnych przepisach.
 16. Objęcia dziecka (ucznia) pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce.
 17. Odroczenia obowiązku szkolnego dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 18. Informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy.
 19. Zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 20. Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia