Orzekanie

  • Orzekanie
  • Harmonogram Posiedzeń Zespołów Orzekających

Poradnia wydaje na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) orzeczenia:

Tok postępowania w sprawie wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

1. Zespół wydaje orzeczenie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna (wzór wniosku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce: Druki do pobrania
2. Zespół wydaje orzeczenia dla dzieci i uczniów z przedszkoli i szkół oraz placówek położonych na terenie działania Poradni.
3. Jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia. Ponadto wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku inną dokumentację uzasadniającą wniosek.
4. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do jej uzupełnienia w określonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni.
5. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza.
6. Orzeczenia wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego
7. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego. Na wniosek lub za zgodą rodzica w posiedzeniu mogą wziąć udział inne osoby (psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista). O terminie posiedzenia zespołu są oni informowani pisemnym zawiadomieniem.
8. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego.
9. W sytuacji zmiany okoliczności stanowiących podstawę do wydania orzeczenia, potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu, potrzeby zmiany okresu na jaki zostało wydane, zespół na wniosek rodziców /opiekunów prawnych może podjąć decyzję o wydaniu nowego orzeczenia.
10. Orzeczenie wydawane jest w jednym egzemplarzu w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.
11. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni.
12. W razie potrzeby wydania jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania lub opinii o wczesnym wspomaganiu wnioskodawca składa jeden wnioski.
13. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Tok postępowania w sprawie wydawania orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania:

1. Orzeczenie wydaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych (wzór wniosku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce Druki do pobrania
2. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację, w szczególności zaświadczenie lekarskie (wzór druku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce O nas – Druki do pobrania, które zawiera rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/ szkoły oraz czas na jaki ma być wydane orzeczenie.
3. Orzeczenie wydaje się na czas określony w zaświadczeniu lekarskim, nie krótszy jednak niż 30 dni.
4. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego. Na wniosek lub za zgodą rodzica w posiedzeniu mogą wziąć udział inne osoby (psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista). O terminie posiedzenia zespołu są oni informowani pisemnym zawiadomieniem.
5. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.
6. Orzeczenie otrzymują wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie w terminie 7 dni od daty posiedzenia zespołu, w jednym egzemplarzu.
7. W przypadku nieuwzględnienia wniosku zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego/indywidualnego nauczania.
8. Od powyższej decyzji zespołu wnioskodawca ma prawo do odwołania się do Kuratora Oświaty.

Tok postępowania w sprawie wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:

1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawana jest dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
2. Opinię wydaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.(wzór wniosku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce Druki do pobrania
3. Opinię wydaje poradnia dla dzieci zamieszkałych w rejonie jej działania.
4. Do wydania opinii niezbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka.
5. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji, w określonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni.
6. W przypadku nieuwzględnienia wniosku wnioskodawcy, zespół wydaje opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Tok postępowania odwoławczego:

1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora w za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
3. Od nowego orzeczenia przysługuje wnioskodawcy odwołanie.
4. Zespół jest zobowiązany przesłać odwołanie (wraz z aktami sprawy) kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.
5. Kurator Oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 14.09.2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Miesiąc

Posiedzenie Zespołu Orzekającego

Godzina

Placówka

Październik

07.10.2019

9oo

Filie

15.10.2019

11oo

Swarzędz

21.10.2019

9oo

Filie

Listopad

04.11.2019

1100

Swarzędz

12.11.2019

9oo

Filie

Grudzień

02.12.2019

11oo

Swarzędz

09.12.2019

9oo

Filie

16.12.2019

11oo

Swarzędz

Styczeń

08.01.2020

9oo 11oo

Filie Swarzędz

13.01.2020

11oo

Swarzędz

20.01.2020

9oo

Filie

27.01.2020

11oo

Swarzędz

Luty

03.02.2020

9oo

Filie

10.02.2020

11oo

Swarzędz

17.02.2020

9oo

Filie

24.02.2020

11oo

Swarzędz

Marzec

02.03.2020

9oo

Filie

09.03.2020

11oo

Swarzędz

16.03.2020

9oo

Filie

23.03.2020

11oo

Swarzędz

Kwiecień

06.04.2020

11oo

Swarzędz

07.04.2020

9oo

Filie

20.04.2020

9oo

Filie

27.04.2020

11oo

Swarzędz

Maj

04.05.2020

9oo

Filie

11.05.2020

11oo

Swarzędz

18.05.2020

9oo

Filie

27.05.2019

9oo

Filie

Czerwiec

02.06.2020

11oo

Swarzędz

08.06.2020

9oo

Filie

15.06.2020

11oo

Swarzędz

22.06.2020

9oo

Filie

29.06.2020

11oo

Swarzędz

Lipiec

06.07. 2020

9oo

Filie

07.07.2020

9oo

Swarzędz

08.07.2020

9oo

Filie

13.07.2020

9oo

Swarzędz

Sierpień

26.08.2020

9oo

Swarzędz

27.08.2020

9oo

Filie

28.08.2020

9oo

Swarzędz

29.08.2019

9oo

Filie

Skip to content