Orzekanie

  • Orzekanie
  • Harmonogram Posiedzeń Zespołów Orzekających

Poradnia wydaje na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) orzeczenia:

Tok postępowania w sprawie wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

1. Zespół wydaje orzeczenie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna (wzór wniosku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce: Druki do pobrania
2. Zespół wydaje orzeczenia dla dzieci i uczniów z przedszkoli i szkół oraz placówek położonych na terenie działania Poradni.
3. Jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia. Ponadto wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku inną dokumentację uzasadniającą wniosek.
4. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do jej uzupełnienia w określonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni.
5. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza.
6. Orzeczenia wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego
7. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego. Na wniosek lub za zgodą rodzica w posiedzeniu mogą wziąć udział inne osoby (psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista). O terminie posiedzenia zespołu są oni informowani pisemnym zawiadomieniem.
8. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego.
9. W sytuacji zmiany okoliczności stanowiących podstawę do wydania orzeczenia, potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu, potrzeby zmiany okresu na jaki zostało wydane, zespół na wniosek rodziców /opiekunów prawnych może podjąć decyzję o wydaniu nowego orzeczenia.
10. Orzeczenie wydawane jest w jednym egzemplarzu w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.
11. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni.
12. W razie potrzeby wydania jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania lub opinii o wczesnym wspomaganiu wnioskodawca składa jeden wnioski.
13. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Tok postępowania w sprawie wydawania orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania:

1. Orzeczenie wydaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych (wzór wniosku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce Druki do pobrania
2. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację, w szczególności zaświadczenie lekarskie (wzór druku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce O nas – Druki do pobrania, które zawiera rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/ szkoły oraz czas na jaki ma być wydane orzeczenie.
3. Orzeczenie wydaje się na czas określony w zaświadczeniu lekarskim, nie krótszy jednak niż 30 dni.
4. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego. Na wniosek lub za zgodą rodzica w posiedzeniu mogą wziąć udział inne osoby (psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista). O terminie posiedzenia zespołu są oni informowani pisemnym zawiadomieniem.
5. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.
6. Orzeczenie otrzymują wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie w terminie 7 dni od daty posiedzenia zespołu, w jednym egzemplarzu.
7. W przypadku nieuwzględnienia wniosku zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego/indywidualnego nauczania.
8. Od powyższej decyzji zespołu wnioskodawca ma prawo do odwołania się do Kuratora Oświaty.

Tok postępowania w sprawie wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:

1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawana jest dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
2. Opinię wydaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.(wzór wniosku dostępny w Poradni lub na stronie internetowej w zakładce Druki do pobrania
3. Opinię wydaje poradnia dla dzieci zamieszkałych w rejonie jej działania.
4. Do wydania opinii niezbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka.
5. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji, w określonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni.
6. W przypadku nieuwzględnienia wniosku wnioskodawcy, zespół wydaje opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Tok postępowania odwoławczego:

1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora w za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
3. Od nowego orzeczenia przysługuje wnioskodawcy odwołanie.
4. Zespół jest zobowiązany przesłać odwołanie (wraz z aktami sprawy) kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.
5. Kurator Oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 14.09.2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Miesiąc

Posiedzenie Zespołu Orzekającego

Godzina

Placówka

Wrzesień

04.09.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

11.09.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

18.09.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

22.09.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

25.09.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

Październik

02.10.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

05.10.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

09.10.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

14.10.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

23.10.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

26.10.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

30.10.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

Listopad

06.11.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

19.11.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

27.11.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

Grudzień

04.12.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

16.12.2020

9oo /1100

Filie/Swarzędz

Styczeń

08.01.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

22.01.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

Luty

05.02.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

19.02.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

26.02.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

Marzec

05.03.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

19.03.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

Kwiecień

16.04.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

30.04.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

Maj

14.05.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

28.05.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

Czerwiec

11.06.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

25.06.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

Lipiec

 

02.07.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

05.07.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

09.07.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

Sierpień

25.08.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

26.08.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

27.08.2021

9oo /1100

Filie/Swarzędz

Skip to content