Visitors Counter

321834Oferta działań pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Puszczykowie w roku szkolnym 2020/21

PPP PUSZCZYKOWO

NAUCZYCIELE

RODZICE

UCZNIOWIE

Maria Bobrowska

dyrektor


Wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym – konsultacje indywidualne i zbiorowe Grupa wsparcia dla rodziców dzieci adopcyjnych Mediacje na linii rodzice – dorastająca młodzież (indywidualnie)
Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych – konsultacje indywidualne Mamo, tato zrozum mnie - warsztaty dla rodziców dzieci w wieku adolescencji

Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych Zajęcia warsztatowe lub prelekcje na temat komunikacji

 

Agnieszka Mikołajczyk

pedagog - PPP w Puszczykowie

 

"Dysleksja rozwojowa, najważniejsze informacje, wskazówki do pracy".

Wskazówki do pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się, realizacja ZŚK w szkole - konsultacje indywidualne Diagnoza trudności w uczeniu się, w tym dysleksji rozwojowej, dyskalkulii
"Indywidualizacja procesu kształcenia". "Trudności adaptacyjne dzieci wkraczających w II etap edukacyjny" - prelekcja "Zasady efektywnego uczenia się" - warsztaty i wykład dla uczniów

Magdalena Paszko

psycholog - PPP w Puszczykowie


Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych - konsultacje indywidualne (również na terenie szkół i przedszkoli) "Wytyczanie dzieciom granic bez przemocy" -prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Diagnoza i terapia trudności emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych.

Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych-konsultacje indywidualne
Obserwacje dzieci na terenie przedszkoli i szkół, konsultacje dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców na terenie PPP Puszczykowo

Agata Kaznocha

psycholog - PPP w Puszczykowie

Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, konsultacje indywidualne (również na terenie szkół i przedszkoli)

 

Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych-konsultacje indywidualne (rodziceilstwo bliskości, adaptacja w szkole i w przedszkolu, komunikacja z dzieckiem, komunikacja alternatywna z dzieckiem na co dzień)
Obserwacja dzieci na terenie przedszkoli, szkół, oddziału RW

"Adaptacja przedszkolna. Jak przez to przebrnąć?" - prelekcja

"Adaptacja przedszkolna. Jak przez to przebrnąć?" prelekcja

"Zachowania trudne u dzieci i młodzieży" - prelekcja

"Zachowania trudne u dzieci i młodzieży" - prelekcja

Pomoc w tworzeniu Indywidualnych Systemów Kominukacji

Joanna Jurga psycholog – filia w Kórniku

Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, konsultacje indywidualne (również na terenie przedszkoli i szkół) Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych - konsultacje indywidualne diagnoza i terapia trudności emocjonalnych i społecznychObserwacje dzieci na terenie przedszkola i szkoły

Monika Jabłońska

pedagog - filia w Kórniku

Porady/konsultacje w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych

Porady/konsultacje w rozwiązywaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych. Wsparcie procesu wychowawczego

Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów klas VII/VIII i szkół ponadpodstawowych

 

Grupa wsparcia dla doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego (wymiana doświadczeń, wzbogacanie warsztatu pracy, poszerzanie kompetencji zawodowych

 

Indywidualne porady edukacyjno-zawodowe, wsparcie w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej dziecka

Indywidualne porady edukacyjno - zawdowe dla uczniów kl. VII/VIII

 

Indywidualne spotkania, planowanie kariery edukacyjno-zawodowej, reorientacja zawodowa uczniów szkół ponadpodstawowych
Diagnoza pedagogicznaMarta Urbańska

psycholog filia w Kórniku
Magdalena Telesińska

psycholog filia w Kórniku

Grupa wsparcia dla doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego (wymiana doświadczeń, wzbogacanie warsztatu pracy, poszerzanie kompetencji zawodowych)
 

Izabela Giżycka-Wiktorowska

pedagog terapeuta SI

filia w Kórniku

Zaburzenia rozwoju ruchowego i odruchowego oraz przetwarzania sensorycznego, a trudności szkolne
"W co się bawić". Rozwój ruchowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Diagnoza zaburzeń przetwarzania sensorycznego, diagnoza gotowości szkolnej dzieci 6-letnich

Marzena Szczerbal

logopeda PPP w Puszczykowie

Prowadzenie grupy wsparcia dla logopedów szkolnych i przedszkolnych

 

Porady i instruktaż dla rodziców dotyczące pracy logopedycznej z dzieckiem w domu Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej (ORM prosty i złożony, afazja, jąkanie, zespół Downa, rozszczep podniebienia, MPD,choroby genetyczne)

Udzielanie porad i konsulatacji logopedycznych


Indywidualna terapia logopedyczna

Ewelina Szczepkowska  pedagog-PPP w Puszczykowie i filia Kórnik


Dysleksja rozwojowa - najważniejsze informacje, wskazówki do pracy Jak pomóc dziecku w efektywnym uczeniu się oraz jak motywowac do nauki - wykład dla rodziców szkół podstawowych (wspólnie z J.Jurga)
Jak uczyc się skutecznie - techniki efektywnego uczenia się - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV (wspólnie z p. E. Szydłowską)

 

Dysleksja rozwojowa - najważniejsze informacje, wskazówki do pracy Zajęcia integracyjne dla kl. V,VI, I gimn.(z p. J.Jurgą)

Prelekcja dla rodziców uczniów kl."0" - 1 dotycząca nauki czytania i zachęcania do czytania Zajęcia grupowe dla dzieci nadpobudliwych, mających trudności z koncentracją, z wykorzystaniem technik uważności (kl.I-III) - na terenie PPP Puszczykowo

Ewelina

Szydłowska- Pawłowicz

Pedagog - PPP w Puszczykowie

Dysleksja rozwojowa – najważniejsze informacje i wskazówki do pracy Dysleksja rozwojowa – najważniejsze informacje i wskazówki do pracy Terapia EEG Biofeedback,
Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w pracy terapeutycznej – pogadanka Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w pracy terapeutycznej – pogadanka, wspólnie z p. E. Szczepkowską, Oferta zajęć warsztatowych na temat technik efektywności uczenia się, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, wspólnie z p. E.Szczepkowską
Szkolenia dotyczące poszczególnych baterii – 5/6; 8; 10-12; GIM – pedagodzy Prelekcja dla rodziców uczniów kl."0"-1 dotycząca nauki czytania i zachęcania do czytania Zajęcia grupowe dla dzieci nadpobudliwych, mających trudności z koncentracją, z wykorzyatsaniem technik uwazności (kl.I-III)-na terenie PPP Puszczykowo
Grupy wsparcia dla specjalistów szkolnych prowadzących terapię pedagogiczną

 

Renata Potrzebna-Filipiak

pedagog - filia Kórnik

Dziecko w wieku przedszkolnym ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – dzielenie się doświadczeniem z własnej praktyki pedagogicznej Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, jak możemy go wspierać – spotkanie z rodzicami Krótko o emocjach i podejmowaniu decyzji – warsztaty dla starszych klas SP
Integracja na poziomie przedszkola – jak działają grupy integracyjne i problemy z tym związane Kilka słów o byciu konsekwentnym rodzicem, czyli jak mądrze wymagać – spotkanie z rodzicami
Wsparcie dla nauczycieli przedszkoli – cykliczne spotkania w Poradni w Kórniku, konsultacje, porady, wizyty w placówkach
Umiejętności matematyczne u dziecka w wieku przedszkolnym - prelekcja

 

Umiejętności matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym - prelekcja

Małgorzata Suracka-Bidermann

psycholog - filia Kórnik

  


 

Mariola Witkowiak - psycholog PPP w Puszczykowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych - konsultacje indywidualne (równiez na terenie szkół i przedszkoli)

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Szkoła dla rodziców cz.I i II, na terenie PPP Puszczykowo
Diagnoza i wsparcie w trudnościach emocjonalnych, społecznych i komunikacyjnych.
Warsztaty umiejętności wychowawczych dloa wychowawców "Szkoła dla rodziców i wychowawców" cz.I i cz.II
"Zamiast klapsa - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice" - prelekcja/pogadanka dla rodziców mających trudności wychowawcze (dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)
Obserwacja dzieci na terenie przedszkoli i szkół - konsultacje dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych,

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Szkoła dla rodziców cz.I i II.