Visitors Counter

249185Motywowanie do nauki-literatura

1. Bednarkowa, Wiga. O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych : SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) / Wiga Bednarkowa. Kraków : Fraszka Edukacyjna, 2010. ISBN 978-83-61309-42-0.

Książka o szkole XXI wieku, w której wychodzi się naprzeciw uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawiera konkretne podpowiedzi jak przygotować i poprowadzić lekcję, gdy w klasie są i uczniowie z dysleksją, i ADHD, i utalentowani lingwistycznie i matematycznie, by wszyscy na niej skorzystali. Na przykładach 7 historii polskich uczniów i uczennic Autorka charakteryzuje domeny wielorakich inteligencji Gardnera i pokazuje, kiedy szkoła wspiera zdolności i talenty, a kiedy nie. Pokazuje także jak motywować uczniów szkolnym ocenianiem, jak WSO (wewnątrzszkolny system oceniania) uczynić etyczną "szkolną promocją". Na końcu pracy zamieszcza zbiór specjalistycznych terminów i nazwisk użytych w publikacji, a w Aneksach m. in.: Test "4 uszu" badający słuchanie.

I-H-i-128 299304 PNS

2. Bobula, Stanisław. System motywowania uczniów / Stanisław Bobula, [Łukasz Leszczyński]. Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2013. ISBN 978-83-60005-32-3.

I-H-b-256 305542

3. Brophy, Jere E. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13655-3.

Praktyczny przewodnik systematyzujący wiedzę na temat motywacji. Przedstawia zasady, sposoby i strategie motywowania uczniów do uczenia się z wykorzystaniem ich już istniejącej motywacji wewnętrznych oraz nagród zewnętrznych. Odpowiada na pytania: jak pracować nad motywacją każdego ucznia w klasie; jak dostosować strategie motywacyjne do różnic indywidualnych i grupowych oraz przypadków "trudnych"; jak sytuować strategie motywacyjne w planowaniu lekcji, aranżacji grup i przestrzeni, w dobieraniu stylu nauczania i oceniania.

284997, 284998, E 67 284999

4. Czajkowska, Monika. Motywacja w uczeniu się i nauczaniu matematyki / [Monika Czajkowska]. Kielce : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, cop. 1994.

Broszura zawiera informacje o motywacjach zewnętrznych i wewnętrznych na lekcjach matematyki, niektórych technikach motywowania i środkach motywacji.

269742, 269743

5. Franken, Robert E. Psychologia motywacji / Robert E. Franken ; przekł. [z ang.] Mirosław Przylipiak. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. ISBN 83-895794-61-6.

Podstawowe zagadnienia i zasady wyznaczające tematykę motywacji. Naszkicowanie najważniejszych teorii tłumaczących motywację ludzkiego zachowania. Próba odpowiedzi na pytanie, co znaczy teza, że zachowanie opiera się na biologii, uczeniu się czy poznaniu. Analiza podstawowych systemów motywacyjnych. Przedstawienie związków między pobudzeniem, kierowaniem uwagą, czujnością, zdolnością przetwarzania informacji, jakością snu oraz marzeniami sennymi. Ukazanie czynników, które wiodą do nałogów. Omówienie agresji, przemocy, roli emocji w motywowaniu ludzkich zachowań.

288430, B 29 288431

6. Harmin, Merrill. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? : z polskimi przykładami z kursu internetowego Akademii "Szkoły uczącej się" / Marrill Harmin ; [przekł. z ang. Agata Tomaszewska]. Wyd. 2. Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2005. ISBN 83-89623-15-3.

Autor publikacji zadaje pytanie jak uczyć, aby wiedza i umiejętności zdobyte w szkole były przydatne w środowisku pozaszkolnym i inspirowały uczniów do samokształcenia. Twierdzi, że osiaganiu tych celów sprzyja stworzenie w klasie takich warunków, które trwale wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia, stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności, zachęcają do współdziałania w grupie oraz świadomego reagowania na zmieniające się okoliczności. Preferuje metody mobilizujące uczniów do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za proces uczenia się. Prezentowane techniki są już stosowane przez nauczycieli na różnych etapach rozwoju zawodowego, pracujących w rozmaitych szkołach.

291057, I-H-d-151 291058 PNS

7. Szałek, Marek. Jak motywować uczniów do nauki języka obcego? : motywacja w teorii i praktyce / Marek Szałek. Poznań : "Wagros", cop. 2004. ISBN 83-87388-78-5.

286917, IV-A-b-109 286943 PNS

8. Uhman, Grażyna. Motywowanie uczniów w praktyce / Grażyna Uhman. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. ISBN 83-02-09435-8.

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie motywowania uczniów. Praca podaje przykłady tematów i przedmiotów na poziomie planowania wynikowego i metodycznego. Zawiera sposoby realizacji celów motywacyjnych w powiązaniu z celami przedmiotowymi oraz 9 zadań sprzyjających ich osiągnięciu.

289214, I-H-d-145 289215 PNS