Visitors Counter

308025PORADNIA RADZI O specyficznych trudnościach w nauce słów kilka

Dysleksja to termin coraz bardziej popularny. Oznacza specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.Diagnozuje się ją u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, wychowujących się w sprzyjających warunkach społeczno – kulturowych, przy stosowaniu prawidłowych metod nauczania. Powodem tego rodzaju problemów są zaburzenia niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji. Dysleksja uwarunkowana jest nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego. Można wyróżnić kilka postaci specyficznych trudności w nauce. Występują one w izolacji lub jako zespół dwóch, a nawet trzech form tych zaburzeń.

Dysleksja ( rozwojowa ) : trudności w czytaniu, często powiązane z trudnościami w pisaniu

Dysortografia : trudności w opanowaniu poprawnej pisowni ( nie tylko błędy ortograficzne )

Dysgrafia : trudności w opanowaniu kaligrafii (niski poziom graficzny pisma – tzw. brzydkie pismo).

Jeśli obserwują Państwo powyższe trudności u swojego dziecka zapraszamy do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu przeprowadzenia szczegółowej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej.

Dzieci, młodzież oraz ich rodzice muszą pamiętać, że uzyskanie opinii stwierdzającej dysleksję jest dopiero pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności. Kolejny, bardzo ważny etap to podjęcie systematycznej pracy samokształceniowej najlepiej pod kierunkiem nauczyciela polonisty, terapeuty i rodzica.

Jako pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej często spotykamy się z zapytaniem: z jakich ćwiczeń, pomocy, literatury skorzystać, żeby usprawnić czytanie, ortografię, poprawić charakter pisma. Odpowiadając na powyższe zapotrzebowanie zamieszczamy spis pomocnych publikacji szczególnie polecając zeszyty ćwiczeń z serii „Ortograffiti” rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Adresowane są one do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ćwiczenia te rozwijają funkcje wzrokowe, słuchowe, wzrokowo – ruchowe, koordynację wzrokowo - słuchowo - ruchową, orientację w kierunkach, koncentrację uwagi, pamięć, logiczne myślenie. Wzbogacają słownictwo i zasób wiadomości, a przede wszystkim usprawniają technikę czytania, czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność poprawnego pisania. Dodatkowym atutem powyższej publikacji jest to, że treść zadań została skorelowana z podstawą programową z języka polskiego oraz innych przedmiotów (matematyka, przyroda, historia, sztuka ) i zmienia się w poszczególnych zeszytach.

Życzymy sukcesów w pracy nad specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu ! Należy pamiętać, że systematyczne, wytrwałe wykonywanie ćwiczeń – 30 minut dziennie zawsze przynosi efekty!

 

Ewelina Szydłowska

pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puszczykowie