Visitors Counter

308027DYSLEKSJA

Trudności  w  nauce  różnych  przedmiotów  szkolnych  jako  skutek  zburzeń o  charakterze  dyslektycznym

Matematyka

 • Trudności  w  zapamiętywaniu  :
  • tabliczki mnożenia
  • kolejności  wykonywania  działań :  działania  w  nawiasach,  algorytmy  działań pisemnych
 • trudności  w  zapisie  działań  matematycznych  ( pisemne  techniki obliczeniowe )
 • mylenie  znaków  matematycznych,  liczb :  26 – 62,  ,  9 – 6
 • trudności  w  liczeniu  w  pamięci
 • rozumienie  zadań  tekstowych  (z  powodu  słabej  techniki  czytania)
 • trudności  w  nauce  geometrii
 • mylenie  figur  geometrycznych
 • zmiany  kierunków  w  rysunkach
 • mylenie  pojęć  przyswajanych  werbalnie  (równoległy,  prostopadły)
 • kłopoty  ze  skojarzeniem  nazwy  z  figurą  geometryczną
 • kłopoty  w  kreśleniu  konstrukcji  geometrycznych
 • w  zapamiętaniu  wzorów
 • orientacja  w  czasie :  zegarek,  kalendarz
 • mylenie  cyfr  rzymskich

Języki  obce

 • ubogie  słownictwo  i  trudności  w  wypowiadaniu  się
 • zniekształcanie  w  piśmie  i  w mowie  wyrazów  mniej  znanych
 • długo  utrzymująca  się  technika  głoskowania  w  czytaniu
 • mylenie  wyrazów  o  podobnym  brzmieniu  lub  zapisie
 • szczególne  trudności  w  przyswojeniu  wyrazów  o  znacznej  rozbieżności między  wymową  a  pisownią
 • trudności  w  pisaniu  ze  słuchu
 • trudności  z  wyodrębnieniem  wyrazów  ze  zdań
 • zmiana  kolejności  wyrazów  w  zdaniu  (niezgodność  z  konstrukcją gramatyczną  danego  języka).

Historia

 • zapamiętywanie  dat  i  ich  kojarzenie  z  określonym  wydarzeniem historycznym
 • orientacja  w  chronologii  (przed  naszą  erą,  nasza  era;  określanie  wieków, np.  1751 – który  to  wiek).
 • trudności  w  rozumieniu  treści  wynikające  ze  słabej  techniki  czytania
 • kłopoty  w  zapamiętaniu  nazwisk,  nazw,  terminów
 • trudności  dotyczące  posługiwania  się  mapą
 • zapamiętywanie  informacji  przekazywanych  wyłącznie  „kanałem”  słuchowym ( metoda  wykładowa )

Biologia

 • zapamiętywanie  nazw  i  pojęć
 • zapamiętywanie  sekwencji – systematyka  roślin,  zwierząt
 • trudności  w  opanowaniu  budowy  organizmów,  ich  rysowaniu
 • trudności  w  wykorzystaniu  mikroskopu

Geografia

 • trudności  w  czytaniu  mapy
 • orientacja  w  kierunkach – stronach  świata
 • mylenie  nazw :  południk – równoleżnik,  izobary – izotermy,  itp.
 • orientacja  w  strefach  czasowych
 • zapamiętywani  nazw  geograficznych
 • zapamiętywanie  sekwencji  wyrazów  np.  dopływy  rzek
 • posługiwanie  się  skalą
 • prawidłowe  odczytywanie  danych  w  tabelach  statystycznych
 • trudności  z  wykorzystaniem  mapy,  kompasu  w  terenie
 • trudności  w  wypełnianiu  map  konturowych

Chemia  i  fizyka

 • zapamiętywanie  sekwencji  np.  wartościowość  pierwiastków,  położenie pierwiastka  w  układzie  okresowym,  odczytywanie  danych  z  układu okresowego
 • zapamiętywanie  symboli  i  wzorów
 • przyswajanie  nowych  nazw,  pojęć,  terminów
 • zapisywanie  reakcji  chemicznych  i  wzorów  strukturalnych
 • wyprowadzanie  wzorów  i  przekształcanie  ich
 • rozwiązywanie  zadań  tekstowych  ( nierozumienie  instrukcji  wynikające  ze słabej  techniki  czytania )

Wychowanie  fizyczne

 • zaburzona  orientacja  ciała  w  przestrzeni;  zwroty  w  prawo,  w  lewo,  w  tył,    w  przód
 • obniżona  umiejętność  utrzymania  równowagi – przewroty,  ćwiczenia  na równoważni,  stanie  na  rękach
 • słaba  koordynacja  wzrokowo – ruchowa  i  słuchowo – ruchowa
 • niska  sprawność  pamięci  ruchowej  np.  odtwarzanie  układów  gimnastycznych, ćwiczenia  rytmiczne
 • słaby  refleks,  zwolnione  tempo  ćwiczeń


Ewelina  Szydłowska