Visitors Counter

307264Media cyfrowe zagrożenia

Dziecko w świecie mediów – zagrożenia

Media cyfrowe (np. komputer, tablet, smartfon) dają ogromne szanse i możliwości rozwojowe. Należy jednak uczyć dzieci korzystania z nich w sposób rozsądny i świadomy. To właśnie one są szczególnie narażone na destrukcyjny wpływ mediów. Od dorosłych (rodziców, nauczycieli) zależy czy najmłodsi właściwie je wykorzystają. Warto zatem kontrolować, co oglądają i słuchają dzieci oraz ile czasu na to poświęcają.

Zagrożenia:

 1.  Narażenie dziecka na nadmierną ilość bodźców (tzw. ,,przebodźcowanie”)

Szybkość i ilość przekazywanych w mediach elektronicznych bodźców jest ogromna. Przyczynia się do problemów z koncentracją uwagi, wzrostu impulsywności, drażliwości, nadmiernego pobudzenia, stanów niepokoju, zaburzeń snu, pogorszenia pamięci, a tym samym problemów z nauką.

 1.  Zubożenie języka

Komunikacja cyfrowa tworzy język żargonowy, ubogi pod względem gramatycznym, składniowym i słownym. Prowadzi do przyswajania skrótów językowych i wulgaryzmów. Następuje upośledzenie umiejętności językowych.

 1.  Mniejszy realny kontakt z rówieśnikami, osamotnienie.

Wirtualna rzeczywistość sprawia, że dziecko staje się często mniej zainteresowane nawiązywaniem i utrzymywaniem bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami. Tylko dzięki prawdziwym relacjom nabywa umiejętności, które są niezbędne dla rozwoju społeczno – emocjonalnego.

 1.  Ograniczenie ruchu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu

Spędzanie zbyt dużej liczby godzin przed ekranem telewizora, komputera, smartfona, tableta, a co się z tym wiąże znikomy ruch dziecka, unikanie sportów i zabaw może negatywnie wpływać na zdrowie fizyczne (m.in. wady postawy, bóle i sztywność pleców, osłabienie wzroku, otyłość, przemęczenie, obniżenie odporności)

 1.  Uzależnienie od korzystania z mediów elektronicznych

Niewłaściwie wykorzystywany komputer może stać się groźną zabawką. Często jest porównywany do „maszyny narkotycznej”. Nagminne i długotrwałe korzystanie z mediów przez dzieci może prowadzić do uzależnień, szczególnie od gier komputerowych.

 1.  Naśladownictwo niewłaściwych zachowań

Obecna często w grach komputerowych przemoc wpływa w dużym stopniu na kształtowanie się postaw agresywnych oraz prowadzi do zatarcia granicy miedzy fikcją a rzeczywistością.

 1.  Narażenie na niebezpieczne znajomości wirtualne oraz szkodliwe treści

Media sprzyjają anonimowości, niekontrolowanym kontaktom z nieznajomymi. Dziecko często przyjmuje bezkrytycznie wszelkie płynące z Internetu treści.

 1.  Środki masowego przekazu promują określone standardy, ideały wyglądu - bardzo szczupłą, sylwetkę, idealny wygląd, do których za wszelką cenę dąży młodzież. To rodzi ryzyko zaburzeń odżywania.  

Rodzicu!

 • Dawaj dziecku przykład racjonalnego korzystania ze środków masowego przekazu
 • Pilnuj, w jaki sposób dziecko wykorzystuje Internet, kontroluj z jakich stron internetowych, gier i programów korzysta
 • Ograniczaj czas spędzany przed komputerem
 • Przestrzegaj zasady „najpierw obowiązki (nauka, pomoc w domu) – potem komputer”
 • Organizuj dziecku alternatywne formy spędzania wolnego czasu, proponuj inne rozwiązania; wspólne spacery, zabawy ruchowe, czytanie książek
 • Ucz krytycznego odbioru medialnych treści, ucz selekcji, uświadamiaj, rozmawiaj
  o istniejących zagrożeniach

Dzieci jeszcze bardziej od cudów techniki potrzebują miłości rodziców, akceptacji oraz bezpiecznej atmosfery. Spraw by nie musiały uciekać w wirtualną rzeczywistość.  

Proponowana literatura:

Aftob P., Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Warszawa 2003.

Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Gliwice 2013.

Braun-Gałkowska M., Dziecko w świecie mediów [w]: Edukacja i dialog, nr 6, 2003.

Spitzer M., Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie, Słupsk 2016.

Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Słupsk 2013.

Opracowanie: Ewelina Szczepkowska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puszczykowie