• Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Harmonogram Zespołów Orzekających w roku 2020

 

 •  styczeń: 13, 27
 •  luty: 03, 17
 •  marzec: 02, 16
 •  kwiecień: 06,20
 •  maj: 04,18
 •  czerwiec: 01,15, 22 lub 29

 

22 sierpnia 2016


Orzekanie

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORZECZNICZEGO W STOSUNKU DO DZIECI:

 • NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
 • NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH
 • Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU, W TYM ZESPOŁEM ASPERGERA

w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. więcej

 

Zespół Orzekający obraduje od godz. 12.00 do rozpatrzenia wszystkich zgłoszeń

 

W skład Zespołu Orzekającego wchodzą:

 • Dyrektor Poradni lub osoba przez niego upoważniona jako przewodniczący Zespołu,
 • psycholog,
 • pedagog,
 • lekarz konsultant,
 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach Zespołu jest niezbędny.

Zespół Orzekający jest uprawniony do wystawienia następujących orzeczeń i opinii:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim;
 • opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole – dokument wydawany przez zespół orzekający.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla uczniów i wychowanków:

 • niesłyszących i słabo słyszących
 • niewidomych i słabo widzących (na podstawie skierowania do poradni specjalistycznej)
 • z autyzmem, zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • niedostosowanych społecznie

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZPATRZENIA SPRAWY NA ZESPOLE ORZEKAJĄCYM ZNAJDUJĄ SIĘ

W ZAKŁADCE "DO POBRANIA"