• Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja nauczyciela - wychowawcy o uczniu

Od 1.12.2015 r. w PPP w Luboniu obowiązuje nowy druk Informacji nauczyciela-wychowawcy o uczniu. Dokument można pobrać tutaj.

1 grudnia 2015


Opiniowanie

Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia - także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad dzialania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.