• Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Usprawnianie percepcji wzrokowej

Materiał dotyczący usprawniania percepcji wzrokowej, przygotowany przez Annę Kaźmierczak... więcej

6 maja 2020


Motywacja cz.4 - o informacjach zwrotnych

Motywacja cz. 4 - o informacjach zwrotnych w procesie motywowania, artykuł Pauliny Kukorowskiej-Adamskiej... więcej

26 kwietnia 2020


Motywacja cz.3 - o pochwałach

Motywacja cz.3 - o pochwałach, artykuł Pauliny Kukorowskiej-Adamskiej... więcej

26 kwietnia 2020


Gotowość szkolna

Prezentacja dotycząca gotowości szkolnej opracowana przez Annę Kaźmierczak... więcej

26 kwietnia 2020


Motywacja cz. 2

Czy robisz dobry PR dla uczenia się - Paulina Kukorowska-Adamska...

1 kwietnia 2020


Motywacja

Motywacja - artykuł Pauliny Kukorowskiej-Adamskiej... więcej

25 marca 2020


O koncentracji uwagi cz. 2

Artykuł Pauliny Kukorowskiej-Adamskiej... więcej

23 marca 2020


O koncentracji uwagi cz. 1

Artykuł Pauliny Kukorowskiej-Adamskiej... więcej

23 marca 2020


Drogi Rodzicu... kilka słów o organizacji nauki

Artykuł Pauliny Kukorowskiej-Adamskiej... więcej

23 marca 2020


Fundacja poza schematami

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie www.fundacjapozaschematami.pl.

23 października 2018


Dziecko z dysleksją

zachęcamy do zapoznania się z broszurą "Jestem rodzicem dziecka z dysleksją" Wydawnictwa Operon.

Do pobrania tutaj.

9 lutego 2018


Mutyzm wybiórczy

Mu­tyzm wy­biór­czy to za­bu­rze­nie lę­ko­we, cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się lę­kiem przed mó­wie­niem w pew­nych sy­tu­acjach i w sto­sun­ku do pew­nych osób. Naj­czę­ściej za­bu­rze­nie to roz­po­zna­je się mię­dzy 3 a 5 ro­kiem ży­cia, czy­li w wie­ku, kie­dy dziec­ko roz­po­czy­na edu­ka­cję przed­szkol­ną. Z re­gu­ły dziec­ko w do­mu jest ra­do­sne, roz­ma­wia ze wszyst­ki­mi do­mow­ni­ka­mi, a po prze­kro­cze­niu pro­gu przed­szko­la lub szko­ły milk­nie. Nie roz­ma­wia z ró­wie­śni­ka­mi, z na­uczy­cie­la­mi, z per­so­ne­lem. więcej

16 stycznia 2018


Afazja dziecięca/SLI

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym niedokształcenia mowy o typie afazji

Afazja

 Afazja jest zaburzeniem dotyczącym rozumienia mowy albo wyrażania słowami myśli, mimo niewystępowania nieprawidłowości w obrębie aparatu mowy. Czytanie i pisanie, jako ściśle związane z mową, są często zaburzone w przebiegu afazji. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez ostatnie dwie dekady w wielu krajach, afazja/SLI może dotyczyć nawet 7-8 % dzieci. Dla porównania dzieci z Zespołem Downa lub z autyzmem w grupie pięciolatków to mniej niż jeden procent. Według szacunków w Polsce jest około 300 tysięcy dzieci z SLI. Większość z nich nie jest diagnozowana i nie ma możliwości otrzymania należnej pomocy. więcej

16 stycznia 2018


informator dla rodziców dzieci niepełnosprawnych- wykaz wszystkich placówek pomocowych

Poradnik dla rodziców dzieci sześcio i siedmioletnich